Het is mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is. De Werelt aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. De Werelt behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd.

De Werelt sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie De Werelt geen controle kan uitoefenen. De Werelt geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt De Werelt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij De Werelt. De Werelt machtigt jou delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren.